Υπηρεσίες

  • Επιθεώρηση των θέσεων εργασίας.
  • Καταγραφή επαγγελματικού κινδύνου για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.
  • Καταγραφή των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας που έχει λάβει ο εργοδότης, βάσει των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.
  • Καταγραφή των επιπλέον μέτρων Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να ληφθούν. Για κάθε νέο μέτρο Ασφάλειας και Υγείας θα αναγράφεται το αντίστοιχο άρθρο της κείμενης νομοθεσίας.
  • Εκπόνηση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ή βελτίωση της υπάρχουσας).
  • Εκπαίδευση του Τεχνικού Ασφαλείας, των προϊσταμένων και των εργαζομένων (θεωρητικά και πρακτικά).
  • Καθορισμός γραπτών οδηγιών Ασφάλειας και Υγείας σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται από τη νομοθεσία.
  • Καθορισμός ασφαλών πρακτικών εργασίας.
  • Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων με προτάσεις.
  • Έλεγχος όλων των δικαιολογητικών (καταστάσεις, άδειες, βιβλία κλπ.) που απαιτούνται από την νομοθεσία.