Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Η προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων είναι ο κύριος στόχος για τον οποίο θεσπίστηκε η Εργατική Νομοθεσία.

Το βασικό στοιχείο επίτευξης του ως άνω στόχου είναι η κατανόηση της νομοθεσίας αυτής από όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα από αυτούς που πρέπει να την εφαρμόζουν, δηλαδή από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Η γνώση των κινδύνων στην εργασία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή του εργατικού ατυχήματος και η πρόληψη τους πρέπει να διαπνέει τις ενέργειες όλων.

Μόνο όταν συνειδητοποιήσει κάποιος ότι το ατύχημα μπορεί να προβλεφθεί, τότε μόνο μπορεί να το αποφύγει.

Η προσφορά του συμβούλου έγκειται στην πολυετή εμπειρία και γνώση της εργατικής νομοθεσίας.